حامد تاجمیر ریاحی

مشخصات:

 سمت: عضو هیئت مدیره
 وضعیت: غیرموظف
 مدرک تحصیلی: دکترا