علیرضا پور باقریان

مشخصات:

 سمت: عضو هیئت مدیره
 وضعیت: موظف
 مدرک تحصیلی: دکترا